Υπηρεσίες

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της FERTECH PRODUCTION ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για βιώσιμες λύσεις στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, θέτοντας την διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας στο προσκήνιο των υπηρεσιών του περιβάλλοντος.  Απώτερος σκοπός είναι η αποκόμιση μεγαλύτερων οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών μέσω αμοιβαίας συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση αποβλήτων επ’ ωφελεία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

01

Παραλαβή & Διαχείριση

Οργανικών
αποβλήτων

02

Παραγωγή

Οργανικών &οργανοχημικών
λιπασμάτων

03

Αποβουλκάνωση

Ελαστικών

Παραλαβή & Διαχείριση

Οργανικών Αποβλήτων

FERTECH PRODUCTION αναλαμβάνει την παραλαβή και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων από Δήμους και ιδιωτικές επιχειρήσεις διαφόρων βιομηχανικών κλάδων βάσει των κωδικών ΕΚΑ...

Παραγωγή

Οργανικών Λιπασμάτων & Οργανοχημικών Λιπασμάτων

Η FERTECH PRODUCTION μέσα από συγκεκριμένη επεξεργασία των βιοστερεών παράγει οργανικά λιπάσματα με υγρασία μικρότερη από 10%. Παράλληλα, παράγει διαφόρους τύπους οργανοχημικών λιπασμάτων σε συνεργασία με τη FERTILIS TRADE.

Αποβουλκάνωση

Ελαστικών

H FERTECH PRODUCTION αναλαμβάνει τη διαχείριση παλαιών ελαστικών επισώτρων και υπολειμμάτων οποιασδήποτε μορφής (NR, SBR, EPDM, SR, κλπ.) λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της διάθεσης των φθαρμένων ελαστικών, δημιουργώντας πρώτη ύλη για την βιομηχανία. 

Η ανακύκλωση του ελαστικού μέσω μιας χημικο-μηχανικής διαδικασίας αποβουλκανισμού παράγει υψηλής ποιότητας ...