Παραλαβή Αποβλήτων

Η FERTECH PRODUCTIONμπορεί να παραλάβει απόβλητα από τους παρακάτω βιομηχανικούς
κλάδους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

01 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών

01 01 01 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα

01 01 02 απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 απόβλητα από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα

01 04 11 απόβλητα από την επεξεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

01 04 13 απόβλητα από την κοπή και το πριόνισμα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 01 04 07* απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα

02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

02 01 απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία

02 01 01 λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 03 απόβλητα ιστών φυτών

02 01 07 απόβλητα από δασοκομία

02 01 09 αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08* αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 02 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης

02 02 04 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής (που περιέχουν N, P, K)

02 03 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· παραγωγή κονσερβών· παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, προπαρασκευή και ζύµωση µελάσσας

02 03 01 λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό (που περιέχουν θρεπτικά συστατικά και κυρίως Ν, P)

02 03 02 απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

02 03 04 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05 Λάσπες από την επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (από τη προετοιμασία, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού)

02 04 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης

02 04 01 χώματα από τον καθαρισμό και πλύση σακχαρότευτλων (για τον εμπλουτισμό των εδαφοβελτιωτικών)

02 04 02 ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών (για χρήση αντί του χημικού CaO)

02 04 03 Λάσπες από την επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης)

02 05 απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων

02 05 01 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 05 02 Λάσπες από την επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (από τη βιομηχανία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων)

02 06 απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής

02 06 03 Λάσπες από την επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (από την αρτοβιομηχανία και τη βιομηχανία παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων)

02 07 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)

02 07 01 απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή πρώτων υλών

02 07 02 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης (που περιέχουν N, K και φυτικές πρωτεΐνες)

02 07 03 απόβλητα από χημική επεξεργασία (από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών)

02 07 05 Λάσπες από την επί τόπου επεξεργασία υγρών εκροής (από τη παραγωγή αλκοολούχων ποτών και μη αλκοολούχων αφεψημάτων (εκτός καφέ, κακάο και τσαγιού)

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

03 01 απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων

03 01 01 απόβλητα φλοιών και φελλών

03 01 05 πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 01 04* πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

03 03 απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών

03 03 01 απόβλητα φλοιού και ξύλου

03 03 09 απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη

03 03 10 Απορρίμματα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσματα και επιχρίσματα προερχόμενο από μηχανικό διαχωρισμό (από τη παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών)

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 03 10* απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλήσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενα από µηχανικό διαχωρισµό

04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

04 01 απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας

04 01 02 απόβλητα ασβέστωσης

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώμιο (από τις βιομηχανίες δέρματος και γούνας)

06 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

06 03 απόβλητα από την Π∆ΠΧ αλάτων και των διαλυµάτων τους, καθώς και µεταλλικών οξειδίων

06 03 16 μεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 03 15* µεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα µέταλλα

06 09 απόβλητα από την Π∆ΠΧ φωσφορούχων χηµικών ουσιών και από χηµικές διεργασίες φωσφόρου

06 09 02 φωσφορική σκωρία

06 09 04 απόβλητα αντιδράσεων με βάση το ασβέστιο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 06 09 03* απόβλητα αντιδράσεων µε βάση το ασβέστιο, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν µολυνθεί από αυτές

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

10 01 απόβλητα από σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθµούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)

10 01 01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο σημείο 10 01 04* πτητική τέφρα και σκόνη λέβητα πετρελαίου)

10 01 02 πτητική τέφρα άνθρακα

10 01 03 πτητική τέφρα τύρφης και (ακατέργαστου) ξύλου

10 02 απόβλητα από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 01 απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

10 02 02 ανεπεξέργαστη σκωρία

10 08 απόβλητα από τη θερµική µεταλλουργία άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων

10 08 09 άλλες σκωρίες

10 09 απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεµαχίων

10 09 03 σκωρία καμίνων

12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

12 01 απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών

12 01 01 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων

12 01 02 σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων

12 01 03 προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων

19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ∆ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

19 06 απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

19 06 03 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων (που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης, κυτταρίνης, ασβεστίου, φωσφόρου)

19 06 04 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία αστικών αποβλήτων (που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης, κυτταρίνης, ασβεστίου, φωσφόρου)

19 06 05 υγρό από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων (που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης, κυτταρίνης, ασβεστίου, φωσφόρου)

19 06 06 προϊόντα ζύμωσης από την αναερόβια επεξεργασία ζωικών και φυτικών αποβλήτων (που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης, κυτταρίνης, ασβεστίου, φωσφόρου)

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως

19 08 01 εσχαρίσματα

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων (σταθεροποιημένες λάσπες από αερόβια ή αναερόβια βιολογική επεξεργασία)

19 08 12 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11* λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων

19 08 14 λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13* λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων

19 09 απόβλητα από την προπαρασκευή νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή νερού για βιοµηχανική χρήση

19 09 01 στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα

19 09 02 λάσπες από τη διαύγαση του νερού (που περιέχουν CaO)

19 09 03 λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων (που περιέχουν CaO)

19 09 04 χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

Αίτημα Παραλαβής Αποβλήτων

Λίστα Ενημέρωσης